Algemeen

De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 

De digitale behandeling van vergunningendossiers heeft tal van voordelen: 

  • kostenbesparend (geen kopie-, afdruk- en verzendkosten)
  • tijdbesparend (gegevens hoeven niet meer overgetikt te worden, de behandelende instanties hebben onmiddellijk toegang tot het dossier)
  • transparant (dezelfde informatie is beschikbaar voor alle betrokken actoren)
  • vlotte communicatie met de andere betrokken overheden en adviesinstanties
  • geen bijkomende rapporteringen meer (geen lijsten meer nodig voor kadaster, EPB, vergunningenregister)
  • data beschikbaar voor andere interne processen (bv. update GRB / CRAB, monitoring,...)
  • communicatie met burger (kan zelf zijn dossier opvolgen)
De vergunningverlenende overheid zal moeten instaan voor het digitaliseren van het aanvraagdossier. Daarbij moet een minimumset van gegevens ingegeven worden in ofwel het digitaal loket (in de hoedanigheid van 'samenstellend ambtenaar'), ofwel - als het eigen dossierbehandelsysteem dit ondersteunt - in het eigen dossierbehandelsysteem. Overige gegevens kunnen worden ingescand en aan het digitale dossier worden toegevoegd.

Gemeente

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
Conform artikel 34 van het Gemeentedecreet worden de besluiten van de gemeenteraad  genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Dat de beslissing van de GOA om een advies gunstig of ongunstig te verklaren niet mag bepaald worden door het college of de secretaris.
Ja. De gemeente is verplicht om minimaal één GOA aan te wijzen. Ze kan daarvoor beroep doen op eigen personeel, maar ook op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.