Algemeen

De digitale behandeling van vergunningendossiers heeft tal van voordelen: 

  • kostenbesparend (geen kopie-, afdruk- en verzendkosten)
  • tijdbesparend (gegevens hoeven niet meer overgetikt te worden, de behandelende instanties hebben onmiddellijk toegang tot het dossier)
  • transparant (dezelfde informatie is beschikbaar voor alle betrokken actoren)
  • vlotte communicatie met de andere betrokken overheden en adviesinstanties
  • geen bijkomende rapporteringen meer (geen lijsten meer nodig voor kadaster, EPB, vergunningenregister)
  • data beschikbaar voor andere interne processen (bv. update GRB / CRAB, monitoring,...)
  • communicatie met burger (kan zelf zijn dossier opvolgen)
De vergunningverlenende overheid zal moeten instaan voor het digitaliseren van het aanvraagdossier. Daarbij moet een minimumset van gegevens ingegeven worden in ofwel het digitaal loket (in de hoedanigheid van 'samenstellend ambtenaar'), ofwel - als het eigen dossierbehandelsysteem dit ondersteunt - in het eigen dossierbehandelsysteem. Overige gegevens kunnen worden ingescand en aan het digitale dossier worden toegevoegd.

Affiches

Hieronder vindt u ter inspiratie een aantal modelsjablonen voor de tekst van de affiches voor de bekendmaking van zowel het openbaar onderzoek alsook de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvragen die u als gemeente dient ter beschikking te stellen aan de vergunningsaanvrager:

Bekendmaking van…

Te downloaden modelsjabloon

Openbaar onderzoek

 

Openbaar onderzoek:

  • over een omgevingsvergunningsaanvraag
  • tgv wijziging van de aanvraag tijdens de lopende procedure
  • tgv de toepassing van de administratieve lus ihkv een omgevingsvergunningsaanvraag

pdf-versie via deze link.

Openbaar onderzoek over een vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden

pdf-versie via deze link.

Openbaar onderzoek over een verzoek/initiatief tot bijstelling van de milieuvoorwaarden

pdf-versie via deze link.

Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van …

 

College van burgemeester en schepenen in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Deputatie in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Deputatie in beroep

pdf-versie via deze link.

Vlaamse Regering in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Vlaamse Regering in beroep

pdf-versie via deze link.

Beslissing over een vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden genomen door de Vlaamse Regering

pdf-versie via deze link.

Beslissing over een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van …

 

College van burgemeester en schepenen in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Deputatie in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Deputatie in beroep

pdf-versie via deze link.

Vlaamse Regering in eerste aanleg

pdf-versie via deze link.

Vlaamse Regering in beroep

pdf-versie via deze link.

Aktename van een melding door de Vlaamse Regering

pdf-versie via deze link.

 

Meer over: Affiches
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 
Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 

Wijzigingen

De aanvrager kan het voorwerp van de aanvraag (incl. plannen) wijzigen n.a.v. bijvoorbeeld een ongunstig advies of bezwaren in een openbaar onderzoek. Afhankelijk van de aanpassingen kan een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk zijn. Bij de vereenvoudigde procedure mogen de aanpassingen daarentegen geen aanleiding geven tot een openbaar onderzoek. 

Het blijft de vrijheid van de vergunningverlenende overheid om al dan niet in te gaan op een wijzigingsverzoek.

Meer over: Wijzigingen
Via de administratieve lus kan een vergunningverlenende overheid de onregelmatigheden rechtzetten die tijdens de procedure werden begaan en aanleiding gaven tot de vernietiging van de beslissing over de lopende vergunningsaanvraag.
Meer over: Wijzigingen
De vergunningverlenende overheid beoordeelt of er tegemoet wordt gekomen aan de adviezen. Er kan geen tweede openbaar onderzoek worden georganiseerd als de wijzigingen geen aanleiding geven tot een nieuw openbaar onderzoek.
Meer over: Wijzigingen

Gemeente

Conform artikel 34 van het Gemeentedecreet worden de besluiten van de gemeenteraad  genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Dat de beslissing van de GOA om een advies gunstig of ongunstig te verklaren niet mag bepaald worden door het college of de secretaris.
Ja. De gemeente is verplicht om minimaal één GOA aan te wijzen. Ze kan daarvoor beroep doen op eigen personeel, maar ook op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Brandweer

De brandweer is geen verplichte adviesinstantie, dus de vergunningverlenende overheid is niet verplicht een advies te vragen aan de brandweer, los van een eventueel vooradvies.

Er kunnen uiteraard afspraken gemaakt worden met de vergunningverlenende overheden, bv. dat ze steeds advies vragen aan de brandweer, ook als er een vooradvies is gegeven.

Meer over: Brandweer
Tenzij anders bepaald in de adviesvraag, bedraagt de adviestermijn 20 dagen. Die gaan in vanaf de dag na ontvangst van de adviesvraag. De vergunningverlenende overheid kan dus een langere (of zelfs kortere) adviestermijn vastleggen in de adviesvraag. In realiteit zal er ook marge zijn op de adviestermijn van 20 dagen, gezien andere adviesinstanties een adviestermijn van 50 dagen hebben. Hierover kunnen best afspraken gemaakt worden met de vergunningverlenende overheid.
Meer over: Brandweer
Indien er geen advies wordt uitgebracht of het advies wordt niet binnen de vastgelegde adviestermijn uitgebracht, dan wordt het advies geacht gunstig te zijn.
Meer over: Brandweer
De brandweer maakt geen deel uit van een omgevingsvergunningscommissie (OMVC). Als het advies van de brandweer nodig wordt geacht, dient de vergunningverlenende overheid advies te vragen aan de brandweer.
Als de brandweer opnieuw om advies wordt gevraagd, bedraagt de adviestermijn 20 dagen tenzij anders vermeld in de adviesvraag.
Meer over: Brandweer, Adviestermijn