Regelgeving in wording

  • 24 maart 2017: definitieve goedkeuring van de Codextrein door de Vlaamse Regering

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 maart 2017. Deze bevat in de artikelen 92 tot 143 bepalingen die het Omgevingsvergunningendecreet wijzigen.

De Codextrein werd bij het Vlaams Parlement ingediend op 4 mei 2017 waar het zal worden besproken door de bevoegde commissie om vervolgens na stemming te worden verstuurd naar de plenaire vergadering. In de plenaire zitting wordt het ontwerpdecreet nogmaals besproken en wordt erover gestemd. Daarna wordt het ontwerpdecreet terug gestuurd naar de Vlaamse Regering voor bekrachtiging en afkondiging.

Het ontwerp van decreet vind je hier

  • Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning in opmaak

Op 22 september 2017 wijzigde de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen:

  • uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (in toepassing van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, dat een inwerkingtreding voorziet op 1/1/2018)
  • uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen (in toepassing van het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving - de "codextrein", die nog niet goedgekeurd is maar in het Vlaams parlement wordt besproken),
  • uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep,
  • uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar,
  • verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten, en
  • een aantal technische aanpassingen.


Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna kan een definitieve goedkeuring volgen.


Lees het ontwerp van besluit hier.
Lees het ontwerp van verslag hier.
Lees het ontwerp van nieuw aanvraagformulier hier.
Lees het ontwerp van nieuw meldingsformulier hier.

 

Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld. 

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015.

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure). De relevante uitvoeringsbesluiten en voormelde decretale bepalingen worden hieronder vermeld.

 

Procedurele bepalingen

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting. Bijlage 1 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Bijlage 3 (pdf) (word)  
Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten. Bijlage 7 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden. Bijlage 5 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling. Bijlage 6 (pdf) (word)  
Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit. Bijlage 4 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Bijlage 19 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan. Bijlage 20 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Addendabibliotheek: bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. Bijlage 2 (pdf, word)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning