Regelgeving in wording

25 november 2016: tweede principiële goedkeuring van de Codextrein 
Het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd voor de tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 november 2016. Ze bevat in de artikelen 88 tot 146 bepalingen die het Omgevingsvergunningendecreet wijzigen.

De Codextrein ligt nu voor advies  bij de Raad van State  om vervolgens voor een derde maal ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering te worden voorgelegd. Daarna volgt de behandeling door het Vlaams Parlement.

De memorie van toelichting vind je hier. 

Regelgeving omgevingsvergunning vanaf 23 februari 2017

De omgevingsvergunning in al haar aspecten wordt in meerdere decreten en besluiten van de Vlaamse Regering geregeld. 

Welke procedures er zijn en hoe ze verlopen vind je terug in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten van 13 februari 2015 en 27 november 2015.

De inhoudelijke bepalingen zoals de doelstellingen, de beoordelingsgronden en de regels over wat vergunningsplichtig of meldingsplichtig is, kan je in de VCRO en de nieuwe titel V van het DABM vinden. Titel V van het DABM bevat ook een aantal essentiële bepalingen over de milieuvoorwaarden (hun inhoud, onderlinge verhouding, evaluatie en afwijkingsprocedure). De relevante uitvoeringsbesluiten en voormelde decretale bepalingen worden hieronder vermeld.

 

Procedurele bepalingen

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting. Bijlage 1 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden. Bijlage 3 (pdf) (word)  
Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten. Bijlage 7 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden. Bijlage 5 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling. Bijlage 6 (pdf) (word)  
Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit. Bijlage 4 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Bijlage 19 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan. Bijlage 20 (pdf) (word) Toelichting (pdf)
Addendabibliotheek: bij sommige vragen in de hoofdformulieren wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of met info over de te verstrekken gegevens. Deze addenda zijn gebundeld in de addenda-bibliotheek. Bijlage 2 (pdf, word)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning