Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingshandhaving

Bij decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning van 3 februari 2017 was voorzien dat een college van burgemeester en schepenen kon vragen om de inwerkingtreding van de omgevingsvergunningsprocedure uit te stellen tot  uiterlijk 1 juni 2017. Bij decreet van het Vlaams Parlement op 2 juni 2017 is beslist om deze streefdatum van 1 juni 2017 te verplaatsen naar 1 januari 2018.

Een college dat er eerder voor opteerde om uitstel te vragen tot 1 juni 2017, blijft ingevolge dit nieuwe decreet werken met de huidige procedurele bepalingen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen tot 1 januari 2018. De andere colleges (die op 1 juni reeds met de omgevingsvergunning werkten), de deputaties en de Vlaamse Regering passen de omgevingsprocedures toe op de ingediende aanvragen en meldingen.

Beide soorten vergunningen, bekomen volgens de bestaande procedure dan wel de nieuwe omgevingsprocedure, blijven dus verder naast elkaar bestaan tot 1 januari 2018. Het is echter onmogelijk om verschillende handhavingsregelgevingen te gaan toepassen naargelang het vergunningensysteem. Zowel de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, als de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en de omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, kunnen dus verder gehandhaafd worden op basis van de bestaande handhavingsregelgeving van Titel VI van de VCRO. Wat de vergunning “milieu” betreft (huidige milieuvergunning en toekomstige omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit), die wordt gehandhaafd op basis van titel XVI DABM. De inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning is dus nog niet voorzien maar zal later bij uitvoeringsbesluit worden bepaald.

Er zal binnenkort nog een communicatie volgen over opleidingen specifiek voor handhavers.