Procedure en dossiertaks omgevingsvergunningsaanvraag bij de Vlaamse overheid

Aanvragen

Als je een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij een deputatie of een college van burgemeester van schepenen, moet je bij de betrokken overheid informeren of er een dossiertaks verschuldigd is en wanneer en hoe die betaald moet worden.

Als je een omgevingsvergunningsaanvraag indient bij de Vlaamse overheid, moet je een dossiertaks van 500 euro betalen als de aanvraag volgens de gewone procedure moet worden behandeld of 100 euro als de aanvraag volgens de  vereenvoudigde procedure moet worden behandeld. Je stort dit bedrag op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) en voegt het ingescande bewijs van betaling als bijlage bij de aanvraag toe.

 

Beroepen

Er dient een dossiertaks betaald te worden bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:

 •  een omgevingsvergunningsaanvraag
 •  een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
 • of een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Als je een beroep indient bij een deputatie tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, is er een dossiertax verschuldigd van 100 euro en informeer je je bij de betrokken deputatie waar en hoe die betaald moet worden.

Als je een beroep indient bij de Vlaamse overheid tegen een beslissing van de deputatie is er een dossiertax verschuldigd van 100,00 euro te storten op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031).

Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • Een  beroep tegen een stilzwijgende weigering.
 • Een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.

Voor de andere procedures die bij de Vlaamse overheid worden opgestart is er geen dossiertaks verschuldigd. Het gaat over:

 • een melding;
 • een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden;
 • een mededeling met vraag tot omzetting van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit naar een vergunning van onbepaalde duur; 
 • een vraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden;
 • een melding van de overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 • een melding van het verval of de stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit; 
 • een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Hieronder een volledig overzicht van de procedures van de Vlaamse overheid en de dossiertaks die eraan gekoppeld is.        

Procedure Vlaamse overheid Dossiertaks
Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de gewone procedure:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • verkavelen van gronden
500 euro 
Vergunningsaanvraag te behandelen volgens de vereenvoudigde procedure:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • verkavelen van gronden
100 euro 

Beroep tegen een beslissing van de deputatie over vergunningsaanvragen, TENZIJ: 

 • Beroep tegen een stilzwijgende weigering.
 • Beroep ingediend door betrokken cbs
 • Beroep ingediend door de leidend ambtenaar van een adviesinstantie indien hij tijdig een advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd gevraagd.
 • Beroep ingediend door de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning.
100 euro

/ 
De mededeling met vraag tot omzetting van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit naar een vergunning van onbepaalde duur. /
Melding van:
 • stedenbouwkundige handelingen
 • exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (derde klasse)
/

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

/
Beroep tegen een beslissing tot bijstelling van de milieuvoorwaarden, TENZIJ: 
 • Beroep tegen een stilzwijgende weigering.
 • Beroep ingediend door betrokken cbs.
 • Beroep ingediend door de leidend ambtenaar van een adviesinstantie indien hij tijdig een advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd gevraagd
 • Beroep ingediend door de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning
100 euro

/ 

Vraag tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

/
Melding van de overdracht van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. /
Melding van het verval of de stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. /

Beroep tegen de schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

/

Verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

/
Beroep tegen een beslissing over een verzoek/aanvraag tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, TENZIJ: 
 • Beroep tegen een stilzwijgende weigering.
 • Beroep ingediend door betrokken cbs.
 • Beroep ingediend door de leidend ambtenaar van een adviesinstantie indien hij tijdig een advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd gevraagd.
 • Beroep ingediend door de afdeling bevoegd voor de omgevingsvergunning.
100 euro


/