Inwerkingtreding Omgevingshandhaving

Het decreet houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning van 3 februari 2017 voorziet dat een college van burgemeester en schepenen uitstel kan vragen om de omgevingsvergunningsprocedure toe te passen tot uiterlijk 1 juni 2017.

Een college dat voor uitstel opteert,  blijft tot de door haar gekozen datum (uiterlijk 1 juni) werken met de huidige procedurele bepalingen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.
De andere colleges, de deputaties en de Vlaamse Regering passen de omgevingsprocedures toe op de vanaf 23 februari 2017 ingediende aanvragen en meldingen.

Beide soorten vergunningen, bekomen volgens de bestaande procedure dan wel de nieuwe procedure,  zullen dus in deze periode naast elkaar bestaan. Het is echter onmogelijk om verschillende handhavingsregelgevingen te gaan toepassen naargelang het vergunningensysteem.

Het voornoemde decreet van 3 februari 2017 voorziet in artikel 5 uitdrukkelijk een wijziging aan het huidige artikel 6.1.1 VCRO om de handhaving van de beide soorten vergunningen naast elkaar te kunnen garanderen in het huidige systeem.
Zowel de stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, als de omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en de omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden, kunnen dus verder gehandhaafd worden op basis van de bestaande handhavingsregelgeving van Titel VI van de VCRO.

Wat de vergunning “milieu” betreft (huidige milieuvergunning en toekomstige omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit), wordt zowel vandaag als morgen gehandhaafd op basis van titel XVI DABM.

De inwerkingtreding van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning is dus niet voorzien op 23 februari 2017 maar zal later bij uitvoeringsbesluit worden bepaald.

Er zal binnenkort nog een communicatie volgen over opleidingen specifiek voor handhavers.