Privacymededeling 'publiek loket'

Op vraag van de Vlaamse minister, de bevoegde commissie in het Vlaams parlement en de Vlaamse ombudsman, publiceren wij op het publieke loket de integrale inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning, en dit minstens:

  • gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek
  • gedurende de beroepsperiode na het nemen van de beslissing.

Bepaalde informatie wordt systematisch uitgesloten van publicatie:

  • persoonsgegevens die ingevoerd worden in de daartoe bestemde velden
  • auteursrechtelijk beschermde plannen
  • bedrijfsgegevens waarvan in de aanvraag verzocht wordt om ze uit de openbaarheid te houden voor zover de bevoegde overheid hiermee ingestemd heeft.

Let op:
Het niet verplicht om de naam en het adres van de aanvrager of architect te vermelden op plannen en nota's. Vermeldt u deze gegevens wel, dan worden ze mee gepubliceerd.

We maken deze gegevens niet onleesbaar en gaan niet in op latere vragen om deze documenten met persoonsgegevens alsnog van het omgevingsloket te verwijderen. 

Denk dus vooraf goed na welke persoonsgegevens u op documenten en plannen vermeldt.

 

Achtergrond

De Vlaamse Overheid streeft naar maximale openbaarheid van bestuur. Het Bestuursdecreet geeft iedere burger het recht op inzage van de informatie die de overheid bezit (bestuursdocumenten). Op die manier wil de Vlaamse overheid de bereikbaarheid verhogen van informatie die een grote groep burgers betreft.