Nieuwe oproep deskundigen GOVC

  • 16 februari 2022

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) zoekt

een deskundige ruimtelijke ordening

én een deskundige milieu

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie is opgericht bij artikel 16 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Zij zorgt voor een geïntegreerd advies aan de Vlaamse minister van Omgeving over omgevingsvergunningsdossiers die in eerste aanleg (Vlaamse projecten) of in graad van beroep (na beslissing van een deputatie) worden behandeld.

De GOVC is daarvoor samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, vertegenwoordigers van de adviesinstanties en van het adviserend schepencollege én deskundigen. Een deskundige neemt actief deel aan de besprekingen van omgevingsvergunningsdossiers in de commissie en aan de formulering van het advies.

De Vlaamse minister van Omgeving wijst de deskundigen aan. Op 31 maart 2021 heeft de minister voor elke discipline 2 effectieven aangewezen en op 21 juni 2021 heeft de minister voor elke discipline 1 plaatsvervanger aangewezen. Om het kader te vervolledigen zoekt de GOVC nu nog één deskundige ruimtelijke ordening en één deskundige milieu. Deze deskundigen worden aangewezen als plaatsvervangers, maar door de hoge dossierinstroom en de daarbij horende hoge vergaderfrequentie nemen alle deskundigen (zowel effectieven als plaatsvervangers) gemiddeld één (uitzonderlijk twee) keer per maand deel aan een zitting van de GOVC.

De commissie vergadert in ‘normale’ omstandigheden te Brussel in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, op wandelafstand van het station Brussel-Noord. In de corona-periode verlopen de zittingen digitaal via Teams.

Voorwaarden

De deskundigen worden aangewezen op grond van hun bijzondere wetenschappelijke en technische bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu.

De deskundigen zijn bereid om een afsprakenkader na te leven, met daarbij onder meer aspecten in verband met de aanwezigheid op de zittingen, het actief deelnemen aan de besprekingen en het waarborgen van onpartijdigheid, objectiviteit, gelijke behandeling en integriteit. De volledige tekst van dit afsprakenkader kan u opvragen via mail (zie onderaan).

U ontvangt per zitting van de GOVC waarop u aanwezig bent een vergoeding van 200 euro + reiskosten, conform de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Solliciteren

Solliciteren kan tot zondag 27 maart 2022. U stuurt daarvoor uw gemotiveerde kandidatuurstelling per mail naar peter.schryvers@vlaanderen.be. U voegt daarbij uw CV, met toelichting van de elementen die wijzen op uw bekwaamheid inzake ruimtelijke ordening of milieu.

Meer informatie kan u bekomen bij Peter Schryvers, voorzitter van de GOVC, via peter.schryvers@vlaanderen.be of telefonisch op 02-553 84 27.

Direct naar het Omgevingsloket