Procedure

Vooradvies

Nog niet. Het Omgevingsloket faciliteert voorlopig nog geen communicatie voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag. In de toekomst is het wel de bedoeling dit mogelijk te maken. Momenteel kan het vooradvies best via mail worden aangevraagd.
Meer over: Vooradvies

De vereiste van het vooradvies staat opgenomen in de addenda die moeten toegevoegd worden aan het hoofdformulier voor het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning. Het vooradvies maakt dus deel uit van de volledigheid van een dossier.

Volgens de addenda is het vooradvies van de brandweer vereist voor stedenbouwkundige handelingen aan industriegebouwen met een brandbelasting 350 MJ/m² (klasse B of C) en aan gebouwen waarvan de bovenste vloerplaat zich op 15 m of hoger bevindt.

Meer over: Vooradvies

Dossiersamenstelling

Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag. 

 • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden. 
 • De deputatie is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
 • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Als exploitant kan u een afwijkingsaanvraag van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM indienen bij de Vlaamse overheid. Deze dient digitaal ingediend te worden via het Omgevingsloket.

U kan hiervoor gebruik maken van bijlage 5 bij het Omgevingsvergunningenbesluit via volgende link. Hierbij kan u ook een toelichting vinden voor het invullen van uw aanvraag.

Voor deze afwijkingsaanvraag is geen dossiertaks verschuldigd.

Wijzigingen

De aanvrager kan het voorwerp van de aanvraag (incl. plannen) wijzigen n.a.v. bijvoorbeeld een ongunstig advies of bezwaren in een openbaar onderzoek. Afhankelijk van de aanpassingen kan een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk zijn. Bij de vereenvoudigde procedure mogen de aanpassingen daarentegen geen aanleiding geven tot een openbaar onderzoek. 

Het blijft de vrijheid van de vergunningverlenende overheid om al dan niet in te gaan op een wijzigingsverzoek.

Meer over: Wijzigingen
Via de administratieve lus kan een vergunningverlenende overheid de onregelmatigheden rechtzetten die tijdens de procedure werden begaan en aanleiding gaven tot de vernietiging van de beslissing over de lopende vergunningsaanvraag.
Meer over: Wijzigingen
De vergunningverlenende overheid beoordeelt of er tegemoet wordt gekomen aan de adviezen. Er kan geen tweede openbaar onderzoek worden georganiseerd als de wijzigingen geen aanleiding geven tot een nieuw openbaar onderzoek.
Meer over: Wijzigingen

Volledig- en ontvankelijkheid

De vergunningverlenende overheid gaat na of alle vereiste documenten aanwezig zijn en of de manier waarop de aanvraag is ingediend zo kan beoordeeld worden. De documenten worden op dat moment nog niet inhoudeiljk nagekeken. Er kunnen interne afspraken zijn gemaakt over welke planelementen - die vastgelegd zijn in de normenboeken- minimaal aanwezig moeten zijn om een beoordeling te kunnen maken.

Openbaar onderzoek

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 

Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie

De GOVC is een onafhankelijk adviesorgaan met als decretale opdracht het verlenen van een geïntegreerd advies aan de Vlaamse Regering over :


1.    aanvragen van een omgevingsvergunning voor Vlaamse projecten of voor veranderingen aan die  projecten: als die aanvragen de gewone vergunningsprocedure doorlopen én beantwoorden aan één van de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een aanvraag met betrekking tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;
 • een project-MER is opgesteld of een ontheffing van de rapportageverplichting is verkregen;
 • de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) is vereist;
 • minstens vijf adviezen als vermeld in artikel 35 en 37 van het Omgevingsvergunningenbesluit moeten worden ingewonnen, de adviezen van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) niet inbegrepen;

2.     beroepen tegen de beslissing van de deputatie over de aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) vereist was.


De GOVC verleent ook een geïntegreerd advies over:

 • verzoeken tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de omgevingsvergunning voor Vlaamse projecten en over de beroepen tegen de beslissingen van de deputatie over een verzoek tot bijstelling;
 • vragen tot afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden ;
 • beroepen tegen de beslissingen tot schorsing en opheffing van de deputatie van de omgevingsvergunning.

Daarnaast staat de GOVC ook in voor het uitvoeren van de evaluaties van de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op Vlaamse projecten.


Om tot een geïntegreerd advies te komen, vraagt de commissie advies aan de gemeente(n) en aan verschillende adviesinstanties in ruimte en milieu. De GOVC vergadert om het dossier te bespreken en te evalueren. Ze neemt hierbij de verschillende adviezen in overweging om te komen tot een geïntegreerd advies. Als ze dit tijdig vragen, worden aanvragers en eventuele beroepsindieners gehoord door de commissie.


 


De commissie vergadert minstens eenmaal per maand in Brussel, Koning Albert II-laan 20 (vlakbij het station Brussel Noord).
In 2017 worden nog GOVC-zittingen gepland op 17 oktober, 14 november, 5 december en 19 december.


Samenstelling

De samenstelling van de GOVC is vastgelegd in het decreet omgevingsvergunning en bestaat uit:

 • de voorzitter, met stemrecht;
 • de secretaris, zonder stemrecht;
 • de betrokken deskundigen, met stemrecht;
 • de betrokken adviesinstanties, met stemrecht;
 • het adviserend schepencollege, met raadgevende stem (behalve indien eigen aanvraag/beroep).

functie

naam

voorzitter

Tom De Saegher en Peter Schryvers

secretaris

Caroline Van den bergh en Karina Van de Putte

secretariaat

Conny Genbrugge en Nathalie Janssens

deskundigen milieu

Marc Carpels, Greet De Schutter,  Katrien Ponnet en Quirin Vyvey

deskundigen ruimte

Peter Goossens, Bram Vandromme,  Ive Van Giel en Bart Willaert

adviesinstanties

Een overzicht vindt u in artikel 35 en 37 van het Omgevingsvergunningenbesluit

college van burgemeester en schepenen

Contact

Voor al uw vragen in verband met de GOVC kan u contact opnemen met secretariaat.govc@vlaanderen.be.

 

Als u als aanvrager wenst gehoord te worden door de GOVC, duidt u dit bij het indienen van uw aanvraag aan onder het luik “projectinformatie”. Als u als beroepsindiener wenst gehoord te worden door de GOVC, vermeldt u dit in uw beroepsschrift.
Het secretariaat van de GOVC zal u vervolgens uitnodigen voor de commissievergadering waarop het betrokken dossier zal worden behandeld.

 

De voorzitter of de secretaris kan afhankelijk van de agenda de spreektijd en het maximale aantal vertegenwoordigers van de vergunningsaanvrager of beroepsindiener bepalen. De hoortijd bedraagt normaliter ongeveer 10 min. per dossier.
Als vergunningsaanvrager kan u de adviezen raadplegen via het omgevingsloket. Als derde kan u een verzoek tot openbaarheid richten aan het secretariaat van de GOVC (secretariaat.govc@vlaanderen.be).

Bekendmaking beslissing

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 

Beroep

Bij wie dien ik beroep in?

Tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg is beroep mogelijk. Waar u het beroep moet indienen hangt af van door wie de bestreden beslissing genomen is en in welke instantie. In volgende tabel vindt u een overzicht.

Bevoegde overheid in eerste aanleg

Bevoegde overheid in laatste aanleg

Extra beroepsmogelijkheid na laatste aanleg

CBS

Deputatie

Raad voor vergunningsbetwistingen

Deputatie

Vlaamse regering

Raad voor vergunningsbetwistingen

Vlaamse regering

/

Raad voor vergunningsbetwistingen

 

Hoe dien ik mijn beroep in?

Het Omgevingsvergunningendecreet (hierna 'OVD') en het Omgevingsvergunningenbesluit (hierna 'OVB') regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend en de inhoud ervan op straffe van onontvankelijkheid. Zo dient een beroep:

- digitaal ingediend te zijn of bij beveiligde zending (art. 56 OVD)
- binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing (art.54 OVD)

Daarbij dient ook degene die het beroep instelt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift te bezorgen aan (art. 56 OVD):
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Hoe het beroepschrift wordt opgesteld hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen:
- voor de gewone procedure zie art. 74 OVB
- voor de vereenvoudigde procedure zie art. 87 OVB
- voor de bijstelling van de bijzondere voorwaarden zie art. 109 OVB
- voor de bijstelling  van het voorwerp of de duur van een omgevingsvergunning art. 127 OVB
- voor een schorsing of opheffing van een omgevingsvergunning zie art. 135, §3 OVB

Indien u wenst gehoord te worden, voeg dit dan toe aan uw beroepschrift (art. 62 OVD).

Alle bovenstaande bepalingen kan u terugvinden via volgende link.

 

Hoeveel dossiertaks dien ik te betalen?

Er dient een dossiertaks betaald te worden bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:
• een omgevingsvergunningsaanvraag
• een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
• een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Als u een beroep indient bij een deputatie tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen, is er een dossiertaks verschuldigd van 100 euro. Informeer u bij de betrokken deputatie waar en hoe die betaald moet worden.

Als u een beroep indient bij de Vlaamse overheid tegen een beslissing van de deputatie is er een dossiertaks verschuldigd van 100,00 euro te storten op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031).

Uitzonderingen op deze regel zijn:
• een beroep tegen een stilzwijgende weigering.
• een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.
• een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Meer info over de dossiertaksen hier.

Beroepen dienen digitaal ingediend te worden via het omgevingsloket. Daarbij voegt u het ingescande bewijs van betaling toe als bijlage bij het beroep. Indien u echter het beroep schriftelijk wenst in te dienen voegt u een kopie van het bewijs van betaling toe aan het beroepschrift. Deze stuurt u vervolgens naar het volgende adres:
-    Bij het Vlaamse Gewest of de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar:

DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

-    Bij de Deputatie: naar het adres van de desbetreffende deputatie.

 

Hoe dien ik een beroep in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:     

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
-  het Vlaamse Gewest
    (p/a DEPARTEMENT OMGEVING
    Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel
-  de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1.  uw naam, hoedanigheid,  woonplaats of  zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2.  (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
3.  het voorwerp van het beroep;
4.  een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5.  een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).
Meer over: Beroep

Verwante vragen

Ruimtelijke ordening

Ja. Vanaf de omgevingsvergunning kun je voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen nog steeds een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de bevoegde overheid. Dit kan zowel het college, de deputatie als de Vlaamse Regering zijn.

Deze informatie vind je ook terug in artikel 5.3.1 van de VCRO.