Procedure

Indiening

Vooradvies

Nog niet. Het Omgevingsloket faciliteert voorlopig nog geen communicatie voorafgaand aan het indienen van een vergunningsaanvraag. In de toekomst is het wel de bedoeling dit mogelijk te maken. Momenteel kan het vooradvies best via mail worden aangevraagd.
Meer over: Vooradvies

De vereiste van het vooradvies staat opgenomen in de addenda die moeten toegevoegd worden aan het hoofdformulier voor het indienen van een aanvraag tot omgevingsvergunning. Het vooradvies maakt dus deel uit van de volledigheid van een dossier.

Volgens de addenda is het vooradvies van de brandweer vereist voor stedenbouwkundige handelingen aan industriegebouwen met een brandbelasting 350 MJ/m² (klasse B of C) en aan gebouwen waarvan de bovenste vloerplaat zich op 15 m of hoger bevindt.

Meer over: Vooradvies

Dossiersamenstelling

Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag. 

  • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden. 
  • De deputatie is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Behandeling

Wijzigingen

De aanvrager kan het voorwerp van de aanvraag (incl. plannen) wijzigen n.a.v. bijvoorbeeld een ongunstig advies of bezwaren in een openbaar onderzoek. Afhankelijk van de aanpassingen kan een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk zijn. Bij de vereenvoudigde procedure mogen de aanpassingen daarentegen geen aanleiding geven tot een openbaar onderzoek. 

Het blijft de vrijheid van de vergunningverlenende overheid om al dan niet in te gaan op een wijzigingsverzoek.

Meer over: Wijzigingen
Via de administratieve lus kan een vergunningverlenende overheid de onregelmatigheden rechtzetten die tijdens de procedure werden begaan en aanleiding gaven tot de vernietiging van de beslissing over de lopende vergunningsaanvraag.
Meer over: Wijzigingen
De vergunningverlenende overheid beoordeelt of er tegemoet wordt gekomen aan de adviezen. Er kan geen tweede openbaar onderzoek worden georganiseerd als de wijzigingen geen aanleiding geven tot een nieuw openbaar onderzoek.
Meer over: Wijzigingen

Volledig- en ontvankelijkheid

De vergunningverlenende overheid gaat na of alle vereiste documenten aanwezig zijn en of de manier waarop de aanvraag is ingediend zo kan beoordeeld worden. De documenten worden op dat moment nog niet inhoudeiljk nagekeken. Er kunnen interne afspraken zijn gemaakt over welke planelementen - die vastgelegd zijn in de normenboeken- minimaal aanwezig moeten zijn om een beoordeling te kunnen maken.

Openbaar onderzoek

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 

Beslissing

Bekendmaking beslissing

Het Omgevingsvergunningenbesluit geeft de aanvrager de opdracht om de affiches aan te plakken conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit. En dit zowel voor de aankondiging van het openbaar onderzoek als voor de bekendmaking van de beslissing. Maar niets verhindert de gemeente dat ze dit in de plaats van de aanvrager doet en instaat voor een correcte aanplakking. Mocht dit niet op een correcte wijze gebeuren, is er wel een (kleine) kans dat de gemeente aansprakelijk gesteld wordt. 
De aanplakking van gele affiches blijkt nog steeds de meest efficiënte manier van bekendmaking te zijn. 

Verwante vragen

Ruimtelijke ordening

Ja. Vanaf de omgevingsvergunning kun je voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen nog steeds een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de bevoegde overheid. Dit kan zowel het college, de deputatie als de Vlaamse Regering zijn.

Deze informatie vind je ook terug in artikel 5.3.1 van de VCRO.